Õppeinfosüsteem Tahvel

Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem Tahvel on suunatud kutse- ja kõrgkoolidele, et muuta õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.

Senini on HITSA pakkunud õppeinfosüsteemi ÕIS, mille kaudu hallatakse erinevates õppeasutustes ligikaudu 17 000 aktiivse üliõpilase ja õppejõu andmeid. Uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) loomist on kavandatud mitu aastat, arenduste väljatöötamiseks analüüsiti kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides praegu kasutusel olevaid erinevaid õppeinfosüsteeme (sh ÕIS, siseveeb.ee jne). Kuna tänased süsteemid on kasutuses olnud juba pea 10 aastat, ei ole need efektiivselt edasi arendatavad ning muudatuste läbiviimine neis on keerukas ja ajamahukas.

Uue infosüsteemi arendamisel on lisatud mitmeid olulisi funktsionaalsusi, suurema uuendusena saab välja tuua liidestused erinevate süsteemidega (Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS), Riigitöötajate Iseteenindusportaal jne).

tahvli kasutusele võtmine

Uue õppeinfosüsteemi juurutamise esimeses etapis võetakse süsteem kasutusele 11 haridusasutuses. Kavandatavat süsteemi hakkavad õppasutused kasutama otseselt õppetegevuse administreerimiseks, muud õppetegevust toetavad funktsioonid lahendatakse vastavate spetsiaaltarkvarade abil.

Õppeinfosüsteemi Tahvel kasutuselevõtmiseks oma õppeasutuses palume pöörduda HITSA infosüsteemide arenduskeskuse poole: tahvel@hitsa.ee.
Õppeinfosüsteemi Tahvel arendust rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist. Projekti viiakse ellu RIA poolt koordineeritava avatud taotlusvooru "Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil" raames.

Projekti nimi: Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi arendustööde II etapp (ÕIS2) 

Projekti elluviimine võimaldab ühtlustada õppeasutuste protsessid, luua liidesed mitmete süsteemide vahele ja avalikustada juurdepääsupiiranguta õppekorralduse info, mille tulemusel muutub õppetöö korraldamine tõhusamaks, terviklikumaks, läbipaistvamaks ja avatumaks. Paraneb teenuste kättesaadavus ja kasutajakesksus. Infovahetus õppijate ja õppeasutuste vahel muutub kiiremaks ja halduskoormus väheneb.

Projekti eesmärk: ÕIS2 muudab õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemise poolte vahel digitaalsemaks ning vähendab koolide administreerimiskoormust. Võimalik on vabaneda vananenud ja kulukatest tehnoloogilistest lahendustest (legacy–ÕIS1, Siseveeb).

Projekti tulemus:  Projekti eesmärk on tagada ühtse õppeinfosüsteemi kasutamine 25 koolis. Infosüsteem on loodud modulaarsena, omavahel lõdvalt seotud ja suure sisemise kokkukuuluvusega moodulitena.

Toetuse summa: 393 398 €

Õppeinfosüsteemi arendustöid teostab Fujitsu Estonia AS.

  • Põhjalikumalt saab projekti erinevate etappide kohta lugeda siit>>


Projekti nimi: Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööd I etapp.

Projekti kestus: 26.08.2016 - 25.08.2018

Projekti elluviimine võimaldab ühtlustada õppeasutuste protsessid, luua liidesed mitmete süsteemide vahele ja avalikustada juurdepääsupiiranguta õppekorralduse info, mille tulemusel muutub õppetöö korraldamine tõhusamaks, terviklikumaks, läbipaistvamaks ja avatumaks. Paraneb teenuste kättesaadavus ja kasutajakesksus. Infovahetus õppijate ja õppeasutuste vahel muutub kiiremaks ja halduskoormus väheneb.

Projekti eesmärk: muuta kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, vabaneda vananenud ja kulukatest tehnoloogilistest lahendustest (legacy’st, st ÕIS1, Siseveeb).  

Projekti tulemus: ÕIS2 on realiseeritud õppekorralduseks vajalik baasfunktsionaalsus (õppekavad ja -ained, õppijate ja õppejõudude andmed, õpperühmad, tunniplaanid, hinded, teated, tõendid, käskkirjad, praktikad, lõputööd) ning loodud liidestused infosüsteemidega (SAIS, KRATT, Moodle, EHIS, EKIS), andmete vahetamine vajalike kesksete andmete pärimiseks toimub operatiivselt üle X-tee. Kavandatav ÕIS võetakse kasutusele esimeses etapis 11 haridusasutuses (7 kutseõppeasutustes, 3 rakenduskõrgkoolides ja ühes kõrgkoolis).

Toetuse summa: 377 790 €

Õppeinfosüsteemi arendustöid teostab Fujitsu Estonia AS.

  • Põhjalikumalt saab projekti erinevate etappide kohta lugeda siit>>