Õppeinfosüsteem Tahvel

Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem Tahvel on suunatud kutse- ja kõrgkoolidele, et muuta õppetöö administreerimine efektiivsemaks, suhtlemine poolte vahel digitaalsemaks ja operatiivsemaks, loomaks eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks üle haridustasemete.

Senini on HITSA pakkunud õppeinfosüsteemi ÕIS, mille kaudu hallatakse erinevates õppeasutustes ligikaudu 17 000 aktiivse üliõpilase ja õppejõu andmeid. Uue õppeinfosüsteemi (ÕIS2) loomist on kavandatud mitu aastat, arenduste väljatöötamiseks analüüsiti kutsekoolides ja rakenduskõrgkoolides praegu kasutusel olevaid erinevaid õppeinfosüsteeme (sh ÕIS, siseveeb.ee jne). Kuna tänased süsteemid on kasutuses olnud juba pea 10 aastat, ei ole need efektiivselt edasi arendatavad ning muudatuste läbiviimine neis on keerukas ja ajamahukas.

Uue infosüsteemi arendamisel on lisatud mitmeid olulisi funktsionaalsusi, suurema uuendusena saab välja tuua liidestused erinevate süsteemidega (Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS), Riigitöötajate Iseteenidndusportaal jne).

tahvli kasutusele võtmine

Uue õppeinfosüsteemi juurutamise esimeses etapis võetakse süsteem kasutusele 11 haridusasutuses. Kavandatavat süsteemi hakkavad õppasutused kasutama otseselt õppetegevuse administreerimiseks, muud õppetegevust toetavad funktsioonid lahendatakse vastavate spetsiaaltarkvarade abil.

Õppeinfosüsteemi Tahvel kasutuselevõtmiseks oma õppeasutuses palume pöörduda HITSA infosüsteemide arenduskeskuse poole: pirgit.kahro@hitsa.ee.

Õppeinfosüsteemi arendustöid teostab Fujitsu Estonia AS. Arendustöid rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.