Lõppenud projektid

Projekti InGenious abil soovitakse edendada koolide ja ettevõtete koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel, kirjeldatakse senised parimad praktikad, katsetatakse uusi metoodikaid ning luuakse koostöövõrgustik. 

iTEC-projekti raames pakutakse välja uuenduslikke õpistsenaariume, luuakse neid toetavad töövahendid (keskkonnad, tarkvara), õppematerjalid ning katsetatakse nende rakendamist õppetöös pilootkoolide baasil. Lisainfo iTEC-projekti eestikeelsel kodulehel>>

SENnet (The Special Educational Needs Network) on kuni novembrini 2014 kestev projekt, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste õpetamise temaatikale tavakoolides ning õpetamise mitmekesistamisele läbi tehnoloogia kasutamise. 

Ed2.0Work (European network for the integration of Web2.0 in education and work) on Euroopa Liidu poolt toetatud haridusprojekt, mille raames luuakse erinevate haridus- ning tööelu osapoolte vaheline võrgustik, mis uurib web 2.0 vahendite kasutamise otstarbekust vastavas sektoris. 

MEDEAnet´i eesmärgiks on tutvustada meediapõhist õpet organisatsioonidele ja huvilistele läbi koolituste, võrgustikepõhiste ürituste, veebipõhiste materjalide ning teadmiste jagamise.

KeyCoNet ehk Hariduslike Võtmekompetentside Võrgustik on projekt, mille eesmärgiks on luua soovitused 8 olulise põhikompetentsi arendamiseks läbi hariduse. Need kaheksa põhikompetentsi, mida peetakse ühiskonnas eduka toimetuleku eelduseks on: emakeeleoskus, võõrkeeleoskus, matemaatikapädevus ja teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest, infotehnoloogiline kompetents, õppimisoskus, sotsiaalne ja kodanikukompetents, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja -kompetents. Projekt kestis 2014. aasta lõpuni.  

TALOE peamiseks eesmärgiks on välja töötada veebipõhine rakendus, mis aitab õpetajatel, õppejõududel ja koolitajatel otsustada oma kursustel kasutatavate hindamisstrateegiate üle. Õpetaja kirjeldab detailselt eesmärgiks seatud õpiväljundeid, mida rakendus analüüsib ja selle põhjal pakutakse välja õpitavaga kokkusobiv hindamisstrateegia.