Haridustehnoloogia

Haridustehnoloogia ühendab endas tehnoloogia ja pedagoogika, püüdes rakendada tehnoloogiaid, et edukalt lahendada haridusprobleeme.

Haridustehnoloogia valdkonnaks on õppimist soodustav inimestevaheline interaktsioon (nt õpilase ja õpetaja vahel), andmed (nt testitulemused, õpitarkvara) ning vahendid (nt tahvel, arvutid). Valdkonna tegevusteks on õpivajaduste analüüsimine, õppematerjalide ja –meetodite koostamine ning nende kasutamine töös õppijatega, tulemuste hindamine ning kõigi nende protsesside juhtimine (Allikas: Haridusleksikon 2013).


HARIDUSTEHNOLOOGI AMETIKOHT

Haridustehnoloogia uurimisvaldkonna arenguga on tekkinud vajadus luua koolidesse haridustehnoloogi ametikoht. Haridustehnoloog on haridusasutuse töötaja, kes omab kaasaegse õpikäsituse ning digitehnoloogia-alast kompetentsi. Haridustehnoloogi ülesandeks on koordineerida digiõppe alast tegevust, leides uusi innovaatilisi lahendusi, arendades, nõustades ja toetades kooli personali ning õppijaskonda digiajastu vahendite ja võimaluste kasutamisel õppeprotsessis (Allikas: Eesti Haridustehnoloogide Liit).

Tutvu haridustehnoloogi näidisametijuhendiga (docx ja pdf).

Haridustehnoloogi võtab üldhariduskoolis tööle koolidirektor, kinnitades töötajate koosseisu lähtudes kooli pidaja kehtestatud korrast (Allikas: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus). Kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides kuuluvad haridustehnoloogid üldjuhul õppeosakonna või arendusosakonna üksusesse ning õppeasutused on autonoomsed ise otsustamaks haridustehnoloogi ametikoha vajalikkuse üle.

EESTI HARIDUSTEHNOLOOGIDE LIIT

MTÜ Eesti Haridustehnoloogide Liit on haridustehnoloogide loodud liit, mis koondab erineva haridusastme haridustehnolooge ja haridustehnoloogiast huvitatuid. Liidu liikmeks võib saada iga füüsiline või juriidiline isik, kes on seotud haridustehnoloogilise tegevusega ja soovib arendada seda ala Eestis.

HARIDUSTEHNOLOOGI ÕPPIMISVÕIMALUSED


Haridustehnoloogiks saab õppida haridustehnoloogia õppekaval Tartu Ülikoolis (inglise keeles, 75 EAP) või Tallinna Ülikoolis (eesti keeles, 120 EAP). Eesti Haridustehnoloogide Liit korraldab haridustehnoloogide talve- ja suvekoole ning veebiseminare. Lisaks pakuvad täienduskoolitusi Hariduse- ja Noorteameti erinevad koolitusprogrammid