Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab perioodil 2016–2020 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga.

Programmi esimeses etapis, aastatel 2016-2018, korrastatakse 175 kooli kohtvõrgud, töötatakse välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldatakse võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Lisaks soetatakse koolidele kaasaegset esitlustehnikat ning tõstetakse koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud üldhariduskoolid, nii munitsipaal-, era- kui ka riigikoolid.

Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ rakendusasutus on MKM ning rakendusüksus RIA. Programmi hakkab ellu viima Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas. Programmi esimeses etapis aastatel 2016-2018, on kavas koolide toetamiseks eelarvest kasutada 5 miljonit eurot.

Käskkiri koos seotud dokumentidega, lõplik versioon:


Käskkiri koos seotud dokumentidega, esialgne versioon:


NB! 2018. aasta tegevuskava on planeeritud ning täiendavaid taotluseid vastu ei võeta. Ühtlasi lõppeb 31.12.2018 ka programmi esimene etapp. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös Haridus- ja teadusministeeriumiga on kavandamas programmi teist etappi, mis on ettevalmistamise faasis. Kõigi eelduste kohaselt pöördutakse hiljemalt 2019. aasta jaanuaris kõigi KOV-ide poole päringuga, millega soovitakse täpsustada need koolid, mida soovitakse programmi lisada. Kui kõik läheb plaanipäraselt, algavad teise etapiga seotud konkreetsed tegevused 2019. aasta hiliskevadel. Käesolevat veebilehte uuendatakse regulaarselt uuema teabega niipea, kui see on saanud HITSA-le teatavaks. 


Üldised nõuded üldhariduskoolide kohtvõrkudele


Seoses erinevate koolide kohtvõrkude ebaühtlase tasemega töötab HITSA üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi raames välja ka üldised nõuded koolide kohtvõrkudele ja kohtvõrguseadmetele ning nendega seotud kaabeldustöödele.

Üldiste nõuete koostamiseks moodustas HITSA ekspertkomisjoni erinevatest kohtvõrkude lahendustega seotud spetsialistidest nii avalikust kui erasektorist, mille tulemusena on valminud järgnevad dokumendid:


Üldised nõuded on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes soovivad enda kooli kohtvõrke kaasajastada lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja parimast praktikast. Juhul kui on soov üldiseid nõudeid kindlas kooli vajadustest lähtuvalt muuta, siis on alati võimalik pöörduda programmiga seotud kontaktisikute poole.

Programmi kontaktisikud


Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmiga seotud tegevusi korraldab HITSA ning programmi kohta saab täiendavat informatsiooni:


Juhul kui Teile on küsimusi, millele ei õnnestunud leida vastuseid siin leheküljel toodud dokumentidest või Teil on konkreetne mure seoses kooli kohtvõrguga, siis võtke julgelt ühendust.


(Viimati uuendatud 02.01.2018)