Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium toetab perioodil 2016–2020 Eesti üldhariduskoolide internetivõrkude renoveerimist ja rajamist ligikaudu 13 miljoni euroga.

Programmi esimeses etapis, aastatel 2016-2018, korrastatakse 175 kooli kohtvõrgud, töötatakse välja kohtvõrgu autentimise ja turvalahendused ning paigaldatakse võrgu halduse ja monitooringu vahendid. Lisaks soetatakse koolidele kaasaegset esitlustehnikat ning tõstetakse koolipidajate teadlikkust turvalise kohtvõrgu planeerimisest ja haldamisest.

Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatava programmi sihtrühmaks on kõik jätkusuutlikud üldhariduskoolid, nii munitsipaal-, era- kui ka riigikoolid.

Programmi „Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamine“ rakendusasutus on MKM ning rakendusüksus RIA. Programmi hakkab ellu viima Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, mille EENeti struktuuriüksusel on kahekümneaastane kogemus andmesidevõrkude valdkonnas. Programmi esimene etapp viidi läbi perioodil 2016 - 2018 ja on tänaseks lõppenud. Esimese etapi raames kaasajastatud kohtvõrkudega koolid võib leida siit.

Käskkiri koos seotud dokumentidega, lõplik versioon:


Käskkiri koos seotud dokumentidega, esialgne versioon:


NB! Programmi teise etappi (2019 - 2022) ettevalmistustega on alustatud ja seoses sellega on Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium väljastanud kirja, milles palub kõigil KOV-idel nimetada koole toetusskeemi. Koolide nimetamise tähtajaks on 31.01.2019. Kirjaga on huvilistel võimalik tutvuda siin.

Üldised nõuded üldhariduskoolide kohtvõrkudele

Seoses erinevate koolide kohtvõrkude ebaühtlase tasemega töötab HITSA üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi raames välja ka üldised nõuded koolide kohtvõrkudele ja kohtvõrguseadmetele ning nendega seotud kaabeldustöödele.

Üldiste nõuete koostamiseks moodustas HITSA ekspertkomisjoni erinevatest kohtvõrkude lahendustega seotud spetsialistidest nii avalikust kui erasektorist, mille tulemusena on valminud järgnevad dokumendid:

Üldised nõuded on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes soovivad enda kooli kohtvõrke kaasajastada lähtudes rahvusvahelistest standarditest ja parimast praktikast. Juhul kui on soov üldiseid nõudeid kindlas kooli vajadustest lähtuvalt muuta, siis on alati võimalik pöörduda programmiga seotud kontaktisikute poole.

Programmi kontaktisikud

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmiga seotud tegevusi korraldab HITSA ning programmi kohta saab täiendavat informatsiooni:


Juhul kui Teile on küsimusi, millele ei õnnestunud leida vastuseid siin leheküljel toodud dokumentidest või Teil on konkreetne mure seoses kooli kohtvõrguga, siis võtke julgelt ühendust.

(Viimati uuendatud 02.01.2019)