Õppevara kvaliteet

Õppevara loomine on keeruline ja aeganõudev protsess, mis nõuab loojatelt lisaks sisulistele teadmistele ka oskusi digitaalset õppematerjali kvaliteetselt esitada. Digitaalse õppematerjali avaldamiseks ja jagamiseks on vajalik määrata, kuidas ja milliste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahenditega materjali luua. Õppematerjali tehnilise ja vormistusliku korrektse esitamise juures tuleb silmas pidada ka sisulise struktuuri ülesehitust, et oleks täidetud õppematerjaliga saavutatav õpieesmärk.

Digitaalsete õppematerjalide kvaliteedi põhimõtete loomise töörühm

Töörühma eesmärk on koondada juhiseid ja soovitused digitaalsete õppematerjalide sisulise ja tehnilise teostamise, vormistamise ja jagamise kohta. Juhend kirjeldab erinevaid õppematerjalide tüüpe, lisatud on parimad näited ning täpsemad soovitused erinevaye meediumite kasutamisel õppematerjalis. Juhendi eesmärk on toetada õpetajaid/õppejõude ja teisi õppematerjalide loojaid digitaalsete õppematerjalide koostamisel ning anda juhiseid nii uute kui ka olemasolevate materjalide jagamiseks. Juhendi esimen versioon valmis 2016. aasta märtsiks ning see on leitav aadressilt http:oppevara.hitsa.ee/kvaliteet. Kuna ükski digitaalne juhend ei saa kunagi valmis tänu tehnoloogia kiirele muutusele, siis jätkab töörühm juhendi kirjutamist ja täiendamist. 2016. aasta eesmärk on välja töötada õppematerjalitüüpide kvaliteedi hindamiskrteeriumid.

E-kursuse ja õpiobjekti kvaliteedi töörühm

Töörühm alustas tööd juba aastal 2008, mille tulemusena valmis 2010. aastal e-kursuse kvaliteedijuhend. Tänaseks on e-kursuse loojatele olemas HITSA konkursiveebis asuv veebipõhine eneseanalüüsivahend (kasutatav peale sisselogimist), mis annab võimaluse analüüsida oma e-kursuse tugevaid ja nõrku külgi, et leida võimalikud parenduskohad ja edasiarendamise võimalused. Aastal 2012 valmis õpiobjekti loomise juhend, mis on õppejõududele ja õpetajatele abiks väiksemate ainekavast lähtuvate teemade digitaalsel kujul edasiandmiseks.

E-kursuste loomise toetamiseks annab Innovatsioonikeskus alates 2008. aastast välja e-kursuse kvaliteedimärki kõikidele Eesti e-Ülikooli konsortsiumitesse kuuluvate õppeasutuste õppejõudude poolt loodud e-kursustele. Kvaliteedimärgi väljaandmise protsess on osa e-õppe kvaliteedisüsteemist, mille peamiseks eesmärgiks on ühtlustada e-õppega seotud protsesse. Kvaliteedimärk kinnitab e-kursuse väga head taset ning tunnustab e-kursuse autorit, kes on saavutanud õppeprotsessis e-õppe rakendamisega suurepäraseid tulemusi.

E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemise protsessi ja tingimustega saate tutvuda sellel lehel.