Kutseõppeasutuste digivõimekus

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhitud Digipöörde programmi 2016-2019 eesmärkide saavutamiseks ja konkreetsete tegevuste planeerimiseks kutsehariduses on vaja kaardistada kutseõppeasutuste digivõimekuse hetkeseis.

Selleks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus koostöös kutseõppeasutuste juhtide ja haridustehnoloogide, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Innove esindajatega kohandanud enesehindamise mudeli kutseõppeasutuste digiküpsuse seireks ja hindamiseks.

Digiküpsuse seire ja hindamise mudel täidab kahte funktsiooni olles

  1. vahend kutseõppeasutuste digivõimekuse hetkeolukorra kaardistamiseks ja

  2. vahend (strateegiline raamistik) kooli tasandil digiinnovatsiooni tegevuste planeerimiseks ja juhtimiseks, mille abil iga kutseõppeasutus määrab ise oma arendustegevuste fookuse, sammud ja tempo.

Mudelis hindab kutseõppeasutus ennast viietasemelisel skaalal kolmes valdkonnas - õpikäsitus, muutuste juhtimine ja digitaristu, mille tulemusena tekib terviklik ülevaade kutseõppeasutuste digitehnoloogia strateegilisest rakendamisest õppetöös, toetades sellega muutunud õpikäsituse ja „võta oma seade kaasa“ juurutamist.

Digiküpsuse mudeli rakendamiseks on loodud tehnoloogiline lahendus Digipeegel, mille abil saab iga kutseõppeasutus digitaalselt teostada enesehindamist ja panna paika soovitud sihi (nn digiplaani) valitud aastaks.

Soovitud sihi (tasemete) saavutamiseks planeerib kutseõppeasutus meetmed, mis võivad Digipeegli vahendusel olla suunatud täitmiseks koolisiseselt, esitatud ettepanekutena Haridus- ja Teadusministeeriumile või mõnele muule olulisele koostööpartnerile (nt Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Innove, SA Kutsekoda).

Digiküpsuse mudeli alusel tehtud eneseanalüüsi tulemustele ja digiplaanidele toetudes kaardistab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus digivõimekuse hetkeolukorra ning koostab koostöös kutseõppeasutustega Digipöörde programmi meetmete tegevuste ettepanekud aastaks 2017, mille esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile.

AJAKAVA:      

25. oktoober – 20. november 2016
Kutseõppeasutused esitavad Digipeegli keskkonnas oma enesearengu raportid ja Digiplaanid. Digipeegli keskkond jääb avatuks ja vabalt kasutamiseks ka peale 20. novembrit.

21. november – 11. detsember 2016
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus teeb Digipeegli keskkonda esitatud enesehinnangu raportitest ja Digiplaanidest koondaruande ja koostöös kutseõppeasutustega valmistab ette Digipöörde programmi meetmete ettepanekud.

12. detsember 2016
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus esitab koondaruande ja meetmete ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile.

  

MATERJALID JA VIITED: