Õppijate digipädevused

2016. aastal valmis HITSA eestvedamisel õppijate digipädevusmudel, mille koostamisel on võetud aluseks Euroopa Komisjoni DIGCOMP-i raamistik. Pädevusmudeli eesmärgiks on kirjeldada digipädevuse eri aspekte, et mõista ja määratleda, mis on digipädevus. Õppijatele suunatud pädevusmudelis on viis pädevusvaldkonda – info, suhtlus, sisuloome, turvalisus ja probleemilahendus. Lisaks on dokumendis kirjeldatud iga ainevaldkonna digipädevus.

Pädevusmudel aitab hinnata õpilaste digipädevusi riikliku õppekava kontekstis, mille alusel tehakse esimest korda nii põhikooli kui ka gümnaasiumi lõpuklassides digipädevuse tasemetöö 2017.–2018. õppeaastal. Pädevusmudeli kasutamise ja õppeprotsessi toetamiseks loodi tegevõpetajatest ja ekspertidest moodustatud töörühmaga näited, mis aitavad õpetajaid oma ainetes kasutada digivõimalusi ja -vahendeid. Kõik loodud näited on seotud õpilaste digipädevuste osaoskuste (pädevusvaldkondade) saavutamisega. Näidete väljatöötajateks olid Koolielu ainemoderaatorid, Tartu Ülikooli õppejõud, Innove ja HITSA eksperdid. Näited leiab aadressilt: http://oppevara.hitsa.ee/opilood/oppekava-digipadevuse-naited/

Pädevusmudeli koostajateks on Elyna Nevski (Tallinna Ülikool), Urve Mets (Kutsekoda), Mart Laanpere (Tallinna Ülikool) ja Margus Pedaste (Tartu Ülikool). Loodud pädevusmudelit aitab selgitada autorite koostatud seletuskiri. Lisaks soovitame lugeda e-õppe Uudiskirja 2016. aasta aprilli numbris ilmunud artiklit "Õpilaste digipädevuste kujundamine digiajastul".