IKT doktorandid 2013

TIIGRIÜLIKOOLI STIPENDIUMID IKT DOKTORANTIDELE EESTI AVALIK- ÕIGUSLIKES ÜLIKOOLIDES

Stipendiumid on ette nähtud avalik-õiguslike ülikoolide doktorantide õpingute toetamiseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialal ühe õppeaasta vältel. 2013/2014. õppeaastaks antakse välja 15 stipendiumi suurusega à 3835 eurot.

Stipendiumile saab kandideerida Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis IKT-erialal doktoriõppes õppiv doktorant, kelle õppekava täitmine on tõendatud ülikooli poolt.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada vormikohane taotlus koos lisadega HITSA-le. Taotlus tuleb esitada nii paberkandjal (allakirjutatud) kui ka elektroonselt (allkirjadeta).

Vormile tuleb lisada:

  • taotleja Curriculum Vitae (sh. publikatsioonide loetelu);
  • juhendaja soovitus koos juhendaja kontaktandmetega;
  • doktoritöö teema kirjeldus ühel leheküljel;
  • akadeemiline õiend (tuleb lisada ainult paberkandjal esitatava taotluse versioonile), mis tõendab üliõpilase edasijõudmist vastavalt õppeplaanile (doktorantuuri just astunutel asendab seda õiend doktorantuuri astumise kohta).

Taotluse elektroonne koopia tuleb saata e-posti aadressil Kristi.Ainen AT hitsa.ee, kus teemareal (“Subject“) on märgusõna “Tiigriülikooli stipendium 2013 IKT doktorandile”.

Tähtaegselt esitatuks loetakse taotlusi, mis on saabunud HITSA kontorisse aadressil Raja 4C, 12616 Tallinn (sh nii elektrooniliselt kui paberkandjal allkirjadega) konkursi lõpptähtajaks.

Stipendiumite eraldamise protseduur on kaheetapiline:

  • Esimeses etapis koostavad ülikoolid oma üliõpilaste taotluste alusel pingerea, milles arvestatakse eelkõige üliõpilaste edasijõudmist vastavalt oma õppeplaanile. Pingerea koostamiseks on ülikoolidel õigus kasutada täiendavaid kriteeriume.
  • Tiigriülikooli programminõukogu otsustab stipendiumi eraldamise ülikoolide poolt esitatud pingeridade alusel ja vastavalt jaotatava stipendiumifondi suurusele.

Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas (1918 eurot 1 kuu jooksul alates lepingu allkirjastamisest, 1917 eurot veebruaris 2014.a).

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2013.a  

Stipendiumide eraldamine otsustatakse hiljemalt 1 kuu jooksul taotluste esitamise tähtajast.

Stipendiumi aluseks on stipendiumi “Tiigriülikooli stipendiumid IKT doktorantidele Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides” statuut.

Lisainfo:

Kristi Ainen e-post: Kristi.Ainen@hitsa.ee
Tel: 628 5888
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Raja 4C, 12616 Tallinn