Kinnitatud HITSA juhatuse liikme käskkirjaga
     26.02.2014.a. 1-1/6-2014

 

Hariduse  Infotehnoloogia Sihtasutuse  annetuste reglement

 

1.     Annetus on heategeval eesmärgil kindlale sihtgrupile tehtud rahaline või esemeline kingitus.  HITSA’le tehtud annetused  jagunevad stipendiumiteks ja  rahalisteks või esemelisteks kingitusteks.

2.     Annetuste eesmärk on toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi: IKT) haridusalast tegevust Eestis ning  kaasa aidata kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IT-spetsialistide ettevalmistamisele.

3.     Vabariigi Valitsuse 19.detsembri 2000.a. korraldusega nr. 1045-k on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kantud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste  ja usuliste ühenduste nimekirja“ ja annetuste haldusega tegeleb HITSA raamatupidamine.

4.     HITSA’le tehtud annetustest teavitavad allüksused raamatupidamist. Rahalisi annetusi hoitakse HITSA arveldusarvel sihtotstarbelise kasutamiseni, esemelised annetused võetakse arvele arvatavas turuväärtuses bilansiväliselt.

5.     Annetuse haldamise põhimõtted:

5.1.  Annetaja (ettevõte, eraisik) sõlmib HITSA-ga annetuslepingu.

5.2.  Annetuslepingud on kantud dokumendihaldussüsteemi  ja annetuse summade kohta peavad allüksused toetuste registrit.

5.3.  Rahaliste annetuste summadest 10% kantakse HITSA põhiarveldusarvele halduskulude katteks ja annetuse põhisumma läheb sihtotstarbeliseks kasutamiseks stipendiumitena või lepingus määratletud otstarbel.

6.     Stipendiumiprogramm hõlmab HITSA poolt väljaantavaid stipendiume, mis jagunevad järgnevalt:

6.1.  Eesti ülikoolide IKT valdkonna üliõpilaste toetuseks loodud stipendiumifondid

6.2.  IT Kolledži õppurite õpingute toetuseks loodud stipendiumifondid

7.     Stipendiumifondist jagatakse stipendiume järgmistel põhimõtetel:

7.1.  Stipendiume jagatakse üldjuhul avalike konkursside alusel (st kuulutatakse välja  veebilehtedel, postiloendites, stendidel või muul avalikult kättesaadaval viisil).

7.2.  Konkursipõhimõtted ja stipendiumi eraldamise/säilitamise kriteeriumid sätestatakse stipendiumi statuudis, mis esmase annetuse puhul kinnitatakse annetuslepinguga ja  korduvate annetuste puhul tehakse vajalikud muudatused statuudis stipendiumikomisjoni koosoleku otsusega.

7.3.  Stipendiumi eraldamise põhimõtted võivad varieeruda sõltuvalt Annetaja soovist (nt õpitulemuste, sotsiaalne taust, majanduslikud põhjendused, mõne tehnoloogia tundmine jm). Stipendiumi eraldamise põhimõtted (kandideerimise tingimused, pingerea koostamine jm) sätestab statuut ja tingimusi  täpsustatakse iga konkursi puhul konkursitingimustes.

7.4.  Stipendiumi statuut reeglina välistab ühele tudengile mitme stipendiumi eraldamise

7.5.  Stipendiumikonkursse korraldab  ja administreerib stipendiumiprogrammi koordinaator

7.6.  Konkursi tulemuste osas teeb otsuse stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad:

7.6.1.      IT Kolledži stipendiumite puhul IT Kolledži rektor, õppeosakonna esindaja, stipendiumiprogrammi koordinaator ja annetaja esindaja.

7.6.2.     Eesti ülikoolide IKT valdkonna stipendiumite  puhul HITSA esindaja, stipendiumiprogrammi koordinaator ja annetaja esindaja.

7.6.3.     Stipendiumikomisjonil on õigus kaasata komisjoni töösse täiendavaid liikmeid.

7.7.  Eesti ülikoolide IKT stipendiumite eraldamine vormistatakse stipendiumikomisjoni otsuse alusel  HITSA juhatuse käskkirjaga ja IT Kolledži stipendiumite eraldamine vormistatakse IT Kolledži rektori käskkirjaga.

7.8.  Stipendiaadiga  sõlmitakse HITSA stipendiumileping. Stipendiaadid on vastavalt stipendiumilepingule aruandekohustuslikud HITSA ees (v.a. juhtumitel kui stipendiumikomisjoni otsuses ei ole aruandekohustust)