Microsofti välisõpingute magistristipendiumi statuut


Haritud IT-spetsialistidest on suur puudus ning koostöös IT Akadeemiaga soovib Microsoft aidata kaasa uue põlvkonna IT-spetsialistide koolitamisele. Microsoft kui valdkonna üks suurimaid tööandjaid annab oma panuse, toetades IT Akadeemia programmi raames õppivaid magistrante stipendiumiga.

Microsoft’i välisõpingute magistristipendium (edaspidi stipendium) on mõeldud ühe andeka magistrandi välisõpingute toetamiseks väljaspool Eestit loodus- ja täppisteaduste valdkonnas või interdistsiplinaarselt eeldusel, et üks kõrgharidusastmetest läbitakse infotehnoloogia valdkonnas. IKT valdkonna tuleviku suundasid teades soovitab Microsoft valida ML (Machine Learning), Big Data, AI (Artificial Intelligence), Cloud Computing, Edge Computing, Quantum Computing õppesuuna. Kindlasti ei ole eelnimetatud suuna valik kohustuslik ning seda ei peeta stipendiumi jagamisel eelistuseks ega eelduseks.

Stipendiumi eesmärgiks on magistrandi õpingute ja õpimotivatsiooni toetamine, välismaise magistriõppe kättesaadavuse suurendamine, andes võimaluse õppida maailma nimekates ülikoolides ning tuues tagasi valdkonna kõige uuemaid oskuseid ja teadmisi, teadmussiirde edendamine reaal- ja humanitaarvaldkondade vahel ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) erialade populariseerimine.

Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) veebilehel, postiloendites ja partnerite kaudu. Stipendiumile saavad kandideerida ainult magistriõppesse astumise eeldused täitnud Eesti Vabariigi kodanikud või alalise elamisloaga isikud. Muud stipendiumikonkursil kandideerimise eeldused, tingimused ja tähtaja määrab HITSA stipendiumikomisjon.

Stipendiumikonkursil hinnatakse eelkõige kandidaadi kavandatava magistritöö teemat või huvivaldkonda, senist erialast tegevust ja tulevikuplaane. Taotlusi hinnatakse ka muude konkreetse stipendiumikonkursi teates sätestatud kriteeriumide alusel.

Stipendiumi eraldamise otsustab laekunud sooviavalduste põhjal HITSA ja Microsofti esindajatest koosnev stipendiumikomisjon. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama, otsus ei kuulu edasikaebamisele. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium välja andmata, kui ei ole piisava tasemega stipendiumile kvalifitseeruvaid kandidaate.

Stipendium eraldatakse konkreetsele isikule eeloleva õppeaasta kulude katmiseks. Stipendium makstakse stipendiaadile välja kahes osas. Stipendiaadil on kohustus esitada stipendiumi kasutamise kohta HITSA-le kirjalik aruanne.

Juhul, kui stipendiaat katkestab õpingud või läheb akadeemilisele puhkusele stipendiumiperioodi jooksul, siis stipendiumi edasi ei maksta ja kasutamata jäänud stipendium jääb Microsofti välisõpingute magistristipendiumi fondi.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab HITSA stipendiumikomisjon.

 

Kinnitatud HITSA juhatuse liikme käskkirjaga nr 1-1/12-20 20. veebruaril 2020.