HITSA otsib ProgeTiigri programmi piirkondlikke nõustajaid!


ProgeTiigri programmi piirkondlik nõustaja on HITSA ProgeTiigri programmi otsene partner ja tugi oma piirkonnas, kes aitab oma maakonnas koolidel ja lasteaedadel süvendatud IT-valdkonnaga seotud teemade (programmeerimine, robootika, multimeedia jmt) õpetamise õppekavasse sisse viia või muul viisil toetada IT õppimise kättesaadavust lastele ja noortele.

PROGETIIGRI SAADIKU TÖÖÜLESANDED

 • Toetada oma piirkonna koolides ja lasteaedades süvendatud IT-õppe (programmeerimise, robootika, multimeedia jm IT õppe) rakendamist võttes arvesse eelmisel aastal tehtud kaardistust ja sisutegevusi.
 • Koostada detailne tegevuskava koolide ja lasteaedade lõikes, kus on kirjeldatud tegevused, kuidas IT süvendatud õppe (seminarid, nõustamistegevus, koolitused, näidistunnid, üritused jne) süsteemse sisseviimisega tegeletakse.
 • Nõustada neid koole ja lasteaedasid, kus süvendatud IT-õpet veel ei toimu või viiakse läbi väga episoodiliselt, tegevuste valikul (õppetöösse juurutamine, valikaine või huviring) ja nendega alustamisel.
 • Nõustada lasteaedu ja koole HITSA seadmete taotlusvoorus (taotluste kirjutamine, vahendite valik) ja teistes ProgeTiigri tegevustes ning Eesti-sisestes ja võimalusel ka rahvusvahelistes projektides (nt eTwinning) osalemisel.
 • Aidata koolidel ja lasteaedadel leida sobivaid täiendõppe võimalusi õpetajatele ja huviringide juhendajatele (vajadusel suunata neid HITSA vm sobivatele koolitustele) ja toetada maakonnas aktiivselt tegutseva võrgustiku tekkimist.
 • Hoida ennast kursis ja jagada infot valdkonna-alaste projektide ja uudiste osas.
 • Toetada oma piirkonnas erinevate õpilasürituste ja -võistluste korraldamist või õppeasutuste vaheliste kogemuspäevade (nt avatud tunnid, ühisüritused jms) korraldamist.
 • Suunata õppeasutusi HITSA jt valdkonnaga seotud õpilaskonkurssidel ja -üritusel osalema.
 • Olla HITSA ProgeTiigri programmi otseseks partneriks süvendatud IT-oskuste arendamisel Eesti haridusasutustes.
 • Koostada ja esitada HITSA-le 20. juunil ja 20. detsembril aruanded oma tegevustest etteantud vormil.

Soovime leida 20-25 nõustajat üle Eesti. Nõustajatega sõlmitakse lepingud kuni 31.12.2020. Töötasu koosneb kahest osast: põhipalk (1500 eurot) ja tulemustasu. Tulemustasu kujuneb kaasatud haridusasutuste arvust, tegevuste sisust ja ulatusest ning süsteemsest tööst võrgustiku arendamisel.

Ühiseks eesmärgiks on saavutada aasta lõpuks (31.12.2020) IT-õppimise võimaluste kättesaadavus 100% koolides ja 80% lasteaedades üle Eesti.


NÕUDMISED KANDIDAADILE


Kandideerijal tuleb esitada tõestus oma kompetentside kohta ning piirkondlik tegevusplaan, kus on kirjeldatud, milliste meetmetega IT õppimise võimaluste kättesaadavust piirkonnas 2020. aastal arendada plaanitakse. Dokumendid tuleb esitada läbi HITSA konkursiveebi hiljemalt 11.02.2020 kell 17:00ks. Konkursi tulemustest teavitatakse 18. veebruaril kandideerijaid personaalselt.

Kandidaate hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel:
 • kogemus IT hariduse valdkonnas (kasuks tuleb koolitajana või õpetajana töötamine)
 • varasem projektijuhtimise kogemus
 • HITSA ProgeTiigri programmi tegevustes ja tehnoloogia-alastel koolitustel osalemine
 • esitatud tegevusplaani sisu ja rakendatavus (sh seatud eesmärgid 2020. aasta lõpuks)
 • kasuks tuleb varasem tulemuslik tegevus ProgeTiigri nõustajana
 • soovitavalt elab või töötab nõustaja antud piirkonnas


Nõustamisteenuse pakkumist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ (2014-2020.1.03.15-0001) raames.Küsimused ja lisainfo:
Kristi Salum
ProgeTiigri programmijuht
kristi.salum@hitsa.ee