IKT teaduse toetusmeede

Info- ja kommunikatsiooni (IKT) teaduse toetusmeede on osa IT Akadeemia programmist ning seda rahastatakse riigieelarvest perioodil 2018-2022. Meetme raames toetatakse vähemalt 3 miljoni euro ulatuses IKT-alase teadusvõimekuse tugevdamist ning teadus- ja arendustegevust Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis, kellele on määratud informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupi kaasvastutus.

Tegemist on institutsionaalse toetusega, mille raames ei rahastata individuaalprojekte. Teadussuundasid arendatakse koostöös Eesti ülikoolidega ning igal suunal on juhtpartner, kes koordineerib teadussuuna arendamisse kaasatud partnerite koostööd.

IKT TEADUSE TOETUSMEEDE PERIOODIL 2018-2022


TEADUSE TOETUSMEETME missioon:

Kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust Eesti teaduse, majanduse ning laiemalt kogu ühiskonna, sh infoühiskonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, tähtsustades erinevates elualades teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu.

TOETATAVAD TEADUSSUUNAD:

  • Tehisintellekt ja masinõppimine;
  • Andmeteadus ja suurandmed;
  • Robotite-inimeste koostöö ja asjade ineternet tööstuse protsessides.

Teadussuundade juhtpartner on Tartu Ülikool.

  • Tarkvara usaldusväärsus;
  • Tarkade asjade internet;
  • Riistvara ja süsteemide turvalisus ning usaldatavus.
Teadussuundade juhtpartner on Tallinna Tehnikaülikool.

Loe lisaks IKT teaduse toetusmeetme teadussuundade kohta. 

STRATEEGILISED EESMÄRGID:

  • Eesti majanduse ja laiemalt kogu ühiskonna innovatsioonivõimekuse kasvatamine IKT targema kasutuse abil;
  • Prioriteetsetes teadussuundades IKT teadus- ja arendustegevuse võimekuse kasvatamine;
  • Teadus- ja arendustegevuse sidumine õppetegevusega kõigil kõrghariduse astmetel.
Loe lisaks IKT teaduse toetusmeetme strateegiliste eesmärkide kohta.