ITA Programm

IT Akadeemia (“Study IT in.EE”)- Eesti IKT hariduse lipulaev

Eesti on olnud IKT arenduse ja ettevõtluse vallas edukas, IKT-l on tootlikkuse suuren­da­jana otsustav mõju riigi majandusele ning oluline roll eraldi sektorina. Edasist arengu- ja ekspordipotentsiaali pärsib aga püsiv ra­hul­damata tööjõu­vajadus. Seetõttu otsustasid riik, ülikoolid ja ettevõtted käivitada IKT hariduse jätkusuutlikuks  kvaliteedi tõstmiseks ning spetsialistide väljalaske suurendamiseks “IT Akadeemia” (ITA) programmi.

ITA pole uus ülikool, vaid on koostööprogramm ja kaubamärk, mis aitab tõsta IKT kõrghariduse kvaliteeti ning turustada IKT alast kõrgharidust. Programmi tulemusena  paraneb kvaliteet, kvantiteet ja efektiivsus:

 • Kasvab IKT õppe atraktiivsus, tase ja lõpetamise edukus;
 • Lisandub tööjõuturule rohkem ja parema kvalifikatsiooniga spetsialiste;
 • Kasvab IT alane ettevõtlikkus;
 • Kasvab Eesti tuntus IT hariduse sihtriigina;
 • Tagatakse rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasv.

IKT hariduse kvaliteedi mõõdupuuks on tudengite tulevane edu tööturul, sektor tagab omalt poolt töö kõigile ITA õppekavade lõpetajatele. Rahvusvahe­liselt on edu garantiiks tugeval teoreetilisel alusel, õppejõudu­de akadeemilisel võimekusel põhinev, praktilise elu vajadustele suunatud, ettevõtlikkuse ja interdistsiplinaarsusega täiendatud haridus.

ITA programm käivitatakse 2012. aasta septembrist järgmiste tegevustega:

 • Toetatakse ressursside parimaks ärakasutamiseks ülikoolide vahelist koostööd;
 • Tugevdatakse ülikoolide akadeemilist võimekust rahvusvahelistumise ning õppejõudude karjääriredeli mudeli arendamise kaudu;
 • Moodustatakse edukate tudengite toetamiseks stipendiumifond;
 • Teostakse rahvusvahelist ühisturundust ja välistudengite värbamist;
 • Toetakse õppimist spetsiifilistel IKT erialadel välisriikides.

ITA programmi kaasatakse selle käivitamisel ekspertide poolt heakskiidetud, toimivaid ja selgete arengueesmärkidega valitud IKT õppekavad. Järgnevatel aastatel lisatakse ITA egiidi alla täiendavaid õppekavasid vastavalt IKT-sektori vajadustele ja õppekavade kvaliteedile. Toetuste aluseks on avalikud ja avatud konkursid, kus eelistatakse ülikoolide koostööd nii Eesti sees kui rahvusvaheliselt. 2012/13 õppeaastal alustatakse järgmiste õppekavadega:

 • Tarkvaratehnika (Software Engineering) TÜ ja TTÜ rahvusvaheline ühismagistrikava, 2012.a. vastuvõtuga 50 üliõpilast, nendest vähemalt 30% välisüliõpilased;
 • Küberkaitse (Cyber Security) TTÜ ja TÜ rahvusvaheline ühismagistrikava, 2012.a. vastuvõtuga 50 üliõpilast, nendest vähemalt 30% välisüliõpilased;
 • Informaatika (Computer Science) TÜ bakalaureusekava, 2012.a. vastuvõtuga 150 üliõpilast;
 • Informaatika (Informatics) TTÜ bakalaureusekava, 2012.a. vastuvõtuga 150 üliõpilast.

ITA arendamise ja juhtimi­sega tegeleb Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA), strateegilised otsused võtab vastu ITA juhtkomisjon. ITA haldusüksus otsib ja vahendab investeeringuid, mõõdab ja analüüsib programmi tulemuslikkust, vahendab tööandjate ja rahastajate ootusi, suunab IT hariduse arenguid, koordineerib tegevusi ja turundust.

ITA tegevusele kehtestatakse mõõdikud (lõpetanute arv, väljalangevuse vähenemine, välistudengite arv jne) ning seatud eesmärkide täitmist jälgitakse regulaarselt.

Pilootfaasis investeeritakse 2012. aastal esmalt 1.5M€. Järgnevate aastate oluliselt kasvavad investeeringud võimaldavad saavutada programmile järgmised tulemused:

 • 2015.a. õpib ITA õppekavadel 2300 tudengit ning aastas lõpetab nominaalajaga õppe 212 magistri- ja 290 bakalaureusekraadiga noort;
 • Võrreldes 2011.a. kasvab ITA õpekavade lõpetajate arv 100 lõpetaja võrra aastas;
 • ITA erialade väljalangevus on võrreldes 2011.aastaga vähenenud 30%;
 • Lisandunud lõpetajad toodavad aastas majandusele lisaväärtust 3 miljonit eurot;
 • Rahvusvahelistel magistriõppekavadel on õppivate välistudengite osakaal vähemalt 30%.