Erialaspetsiifiliste IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Eesmärk on suurendada professionaalsel tasemel valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi mitte IKT õppekavadel. Arendusprojektide sihiks on tudengitele senisest paremate IKT-alaste teadmiste ja oskuste kujundamine, eesmärgiga suurendada IKT-l põhinevate tehniliste lahenduste oskuslikku rakendamist oma erialal ja seeläbi edendada valdkonna arengut ning efektiivistumist ning tõsta tudengite konkurentsivõimet tööturul.


EESTI KUNSTIAKADEEMIA

  • Virtuaalprototüüpimine arhitektuuri, disaini ja kunsti masskohandamise rakenduses

Projekti eesmärk on välja arendada ja katsetada virtuaalreaalsuse (VR) ja masskohandamise tehnoloogiate rakendusi Eesti Kunstiakadeemias erinevate erialade õpetamisel, rõhuasetusega VR ja veebikeskkonnas toimuvate muudatuste tagasisidestamisele arhitektuuri-, disaini-, animatsiooni- ja analüütikatarkvaradesse. Projekti eesmärk on arendada uut tehnoloogiat ja tuua sisse uuendusi arhitektuuri ja linnaplaneerimise, sisearhitektuuri, urbanistika (arhitektuuriteaduskond), tootedisaini, interaktsioonidisaini, tekstiilidisaini (disainiteaduskond) ning fotograafia, skulptuuri ja installatsioonikunsti, animatsiooni ja stsenograafia (vabade kunstide teaduskond) erialadesse.


EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA

  • Audiovisuaalse kompositsiooni kursuse loomine

Projekti eesmärk on innovatiivse audiovisuaalse kompositsiooni kursuse loomine, mis pakub heliloojatele vajalikke teadmisi ja oskusi IKT võimaluste rakendamiseks oma valdkonnas.


TALLINNA ÜLIKOOL

  • Interaktsiooni disaini praktikute laiendamine: kasutajatele ja kasutajatega disainimisest kasutajate poolt disainimiseni

Viimase kolmekümne aasta jooksul oleme tunnistanud muutusi, seoseid ja ümberkujundamisi igas interaktsiooni disaini valdkonnas: kuidas seda on tehtud, kes seda teeb, mis on selle eesmärgid ja millised on tulemused. Need muutused näitavad muudatusi 1) asjade disainimise asemel interaktsioonide disainimiseni - esmalt mikrotasandil ja viimasel ajal makrotasandil; ning 2) inimestele disainimisest inimestega disainimisele. Välja pakutud Avatud Akadeemia kursus Eksperimentaalsest Interaktsioonidisainist on võimendamisest ja uuest digitaalsest kirjaoskusest. Ei piisa enam teadmiste, oskuste ja hoiakute omamisest et tänaseid digitaalseid keskkondasid kasutada, me peame oleme võimelised neid kujundama.

  • Digihumanitaaria kõrvaleriala arendamine

Käesoleva projektiga taotletakse toetust digitaalset kirjaoskust arendavate materjalide ja tarkvara koostamiseks, mis on seotud digihumanitaaria kõrvaleriala erinevate kursustega. Väljatöötatud materjalide põhjal kombineeritakse edasipidi vajalikud osad ka üleülikooliliste kursuste juurde.


TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

  • TTÜ energeetika valdkonna õppekavade IKT kompetentside edendamine

Projekti eesmärgiks on IKT valdkonna kompetentside suurendamine energeetika valdkonna õppekavadel, mille tulemusena kujuneb nii tudengitel kui ka õppejõududel parem arusaamine tänapäeva moodsatest IKT-l põhinevatest tehnilistest lahendustest ja mille tulemusena tagatakse tudengitele tööturu ootustele vastav teadmiste tase.

  • „Biomedical and Health Engineering'' õppekava arendamine

Projekti eesmärgiks on arendada välja uued, tehnoloogilise innovatsiooni põhised ja täiendavaid IKT-kompetentse vajavad, õppeained rahvusvahelisele ingliskeelsele magistriõppekavale Biomedical and Health Engineering (eesti keeles „Meditsiinitehnika ja terviseinseneeria“).

  • Isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide labori-kompetentsikeskuse loomine ja käivitamine

Projekti põhieesmärgiks on isejuhtivate sõidukite ja autonoomsete süsteemide õppelabori loomine ja käivitamine ning õppe- ja teadustöö võimaluste loomine tudengitele ning õppejõududele üle erinevate teaduskondade ja instituutide. IKT alase teadmiste taseme tõstmine tootearenduse, robootika ja tootmistehnikaga ning teiste inseneeria erialadega seotud üliõpilastel mitmete ainete raames.

  • Tööstusrobotite ja automaatikasüsteemide integreerimise ja visualiseerimise labori loomine automatiseerimise ja masinaehituse õppekavadel

Projekti eesmärgiks on TTÜ Inseneriteaduskonna Virumaa kolledži tootmise automatiseerimise, masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise ning telemaatika ja arukate süsteemide rakenduskõrghariduse erialade õppekvaliteedi tõstmine, kasutades IKT alaseid tehnoloogiaid, kaasaegset roboti ja kontrolleri programmeerimis- ja veebirakenduse tarkvarasid, juurutades õppekvasse insenerialaseid tarkvarapakette.


TARTU ÜLIKOOL

  • Geoinformaatika tüvikursuste õpikeskkonna, õppemetoodika ja õppematerjalide arendamine Tartu Ülikoolis (GEO-IT)

Projekti üldine eesmärk on Eesti tööturu vajaduste katmine geoinformaatikute pädevuse tõstmise ja rahvusvahelistumise kaudu. Selleks rajatakse arendatakse TÜ-s välja rahvusvahelise magistriõppekava Geoinformatics for Urbanised Society ja Geograafia magistriõppekava tüvikursuste õpikeskkond, õppemetoodika ja õppematerjalid.

  • Füüsika õppekavade üliõpilaste IKT alaste oskuste arendamine vabavaraliste programmeerimisvahendite õppetöösse lõimimise kaudu

Projekti eesmärk on suurendada füüsika erialade lõpetajate konkurentsivõimet tööturul, andes neile avaramad IKT oskused kombinatsioonis erialateadmiste ning teiste ülekantavate oskustega. Selleks koostatakse õppematerjalid ja õpiobjektid ning antakse koolitust õppejõududele, et hakata kasutama Pythoni ökosüsteemi kuuluvaid arvutus- ja programmeerimisvahendeid füüsika õppekavade erinevates kursustes kogu õppekava ulatuses.