Partnerid

IKTP rakendusprogrammi tegevustesse on kaasatud:

  • Tallinna Tehnikaülikool
  • Tartu Ülikool
  • Tallinna Ülikool
  • IT Kolledž
  • Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
  • SA Archimedes

Programmi tegevuste algetapist on sisutegevuste elluviimisesse kaasatud partnerülikoolidena Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool.

Programmi abikõlblikkuse perioodil saab juhtkomisjoni otsusel kaasata partnerina teisi Eestis IKT valdkonna kõrgharidust andvaid kõrgkoole.

Kõik kõrgharidusõpet läbiviivad partnerid tegelevad oma kõrgkooli IKT alaste õppekavade analüüsi ja parenda­misega, IKT valdkonna teadlaste kompetentsi analüüsi ja arendamisega, rahvusvaheliste kontak­tide loomise ja koostööga.

SA Archimedese struktuuriüksustena on programmi kaasatud Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) ja Kõrghariduse arenduskeskuse kommunikatsioonibüroo. EKKA vastutab IKT õppekavade ja õppejõudude võrdleva analüüsi läbiviimise eest. Kõrghariduse arenduskeskuse kommunikatsioonibüroo kaastakse rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alasesse koostöösse, Eesti IKT alase kõrghariduse välisturundusse, vajadusel vastavate sisuliste statistiliste ülevaadete, analüüside ja uuringute teostamisse lähtuvalt oma põhitegevusalast.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on kaasatud IKT kõrghariduse populariseerimise projektide elluviimisse, ülikoolide praktikaprogrammidesse, IKT valdkonna uuringute läbiviimisse ning õppekavade analüüsi ning parendustegevustesse.