Valdkondlikud digipädevused TLU viies fookusvaldkonnas

Elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut

Projektijuht: Kairit Tammets

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli toetada Tallinna Ülikooli mitte IKT-õppekavade valdkondlike digipädevuste kujundamist.

Projekti tulemused

Projekti tegevuste raames algatas TLU Digitehnoloogiate instituut koostööd ülikooli viies fookusvaldkonnas: kultuurilised kompetentsid, haridusuuendus, ühiskond ja avatud valitsemine, terve- ja jätkusuutlik eluviis, digi- ja meediakultuur.

Projekti raames on välja töötatud 48 EAP mahus “digihumanitaaria” kõrvaleriala, mille eesmärk on kujundada teadmised ja oskused tehnoloogia rolli hindamiseks kultuuris ja ühiskonnas. Kõrvaleriala pakutakse kõikidele humanitaaria BA õppekavadele ning võimaliku sihtrühma moodustavad ajaloolased, arheoloogid, filosoofid, filoloogid, keeleteadlased jne.

Samuti on välja töötatud valdkondlike haridustehnoloogia ja digipädevuste kursused kolmes akadeemilises suunas: õpetajakoolitus, elukestev õpe ning hariduse tugiteenused. Kursused, mis välja töötati, on disainitud erinevalt eripedagoogidele, lasteaiaõpetajatele, klassiõpetajatele, noorstöötajale.

Digipädevuste baaskursused töötati välja ja piloteeriti ühiskond ja avatud valitsemine, terve- ja jätkusuutlik eluviis ning digi- ja meediakultuuri valdkondades.

Analüüsiti õppejõudude digipädevusi ning töötati välja personaalne digipädevuste arendamise plaan. Intensiivselt viidi läbi individuaalseid nõustamisi õppejõududega kursuste disainimiseks, et rakendada rohkem tehnoloogiat ning uudseid metoodikaid. Koostöös TLU E-õppekeskusega viidi läbi 25 erinevat töötuba, milles osales kokku üle 100 õppejõu. Viidi läbi nii temaatilisi töötubasid kui ka valdkondlikke töötubasid, mis telliti konkreetse valdkonna õppejõududele oma valdkonnas digipädevuste tugevdamiseks.

Projekti raames algatati rahvusvaheline koostöö London University College meedia osakonnaga. On toimunud külastus Londonisse ning Londoni kolleegide külastus Tallinnasse, mille raames viidi läbi kahepäevane töötuba Tallinna Ülikoolis. Planeeritud on mitmeid ühistegevusi nii õppetöö kui teadus- ja arendustegevustes.