TTÜ "Tervishoiutehnoloogia“ magistriõppekava IT Akadeemia arendusprojektide taotlus

Projekti elluviija: Matemaatika-loodusteaduskond, Kardiovaskulaarse meditsiini instituut
Projektijuht: Peeter Ross

Projekti eesmärk

Tervishoiutehnoloogia õppekava arendamise põhieesmärgiks oli valdkonnaülese koostöö suurendamine TTÜ teiste teaduskondade õppejõudude, tudengite ja valdkonnas tegutsevate ettevõtete vahel.

Projekti tulemused

Projekti peamiseks väljundiks sai magistrikursuse projekt. Kursusetöö projekt algas semestri alguses toimunud Health Care Technology häkatoniga, kus ühe päeva jooksul said tudengid läbida mitu erialaga seotud etappi probleemi tuvastusest lahenduse pakkumiseni. Lahendust vajavad probleemid esitati elust enesest ning valdkonnas tegutsevate ettevõtetega tutvumine jätkus semestri käigus läbi viidud e-Health Meet-up’ide raames. Magistrikursuse projekt on erinevaid aineid ja valdkondi ühendav ülesanne tudengitele, tänu millele saab tudeng laiema pildi Tervishoiutehnoloogiatest ning probleemilahendusest. Kursuse projekti peamine väärtus seisneb tudengi silmaringi laiendamises ning aitab tudengil paremini mõista, kuidas on erinevad ained üksteisega seotud ning kui paljude erinevate tegurite ja osapooltega peab probleemilahendusel arvestama.

Projekti raames suurenes teaduskondadeülene koostöö. Pärast 1. jaanuar 2017 rakendunud struktuurireformi koondati TTÜ Tehnomeedikumi üksus ühiselt Tervisetehnoloogiate instituudiks, mis hakkas paiknema TTÜ Infotehnoloogia teaduskonna all. Projekti käigus kaardistati ühised huvid teadustöö osas Infotehnoloogia teaduskonna siseselt. Tervishoiutehnoloogia õppekava täiendati kursusetöö projektiga, mis annab tudengitele parema ülevaate tervishoiutehnoloogiast, kui komplekssest ja interdistsiplinaarsest valdkonnast.

Asudes nüüdsest Infotehnoloogia teaduskonnas algas koostöö teaduskonnasiseselt. Toimunud on mitmeid programmijuhtide koosolekuid, et ühtlustada õppekvaliteeti ja tõhustada koostööd eri õppekavade vahel. Ainesse e-meditsiini alused toodi esmakordselt sisse ka sissejuhatus programmeerimisse.

Vastavalt tegevusplaanile oli projektis olulisel kohal ka digitaalsete õpikeskkondade arendamine ning õpimaterjalide koostamine.