TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi loominguliste õppekavade
arendamine IKT investeeringute abil

Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut
Projektijuht: Tarmo Rajaleid

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli sisustada Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM) videomontaaži ja graafika töötluse töökohad ning uuendada ja hankida juurde õppetöös kasutusel olevat audiovisuaalset tarkvara. IKT investeeringute eesmärgiks oli jätkuvalt tõsta õppeprotsessi kvaliteeti ja tagada professionaalsel tasemel videomontaaži, helimontaaži ja graafilise disaini õpe ning tarkvaralised võimalused.

Projekti tulemused

Hetkel on saavutatud see, et kõik 8 BFMi videomontaažiruumi kasutavad uuendatud tööjaamu. Hangitud kolm kalibreerimist võimaldavat videomonitori loovad võimaluse teostada antud ruumides professionaalsel tasemel videomontaaži, värvikorrektsiooni ja graafikatöötlust selleks ettenähtud värvistandardite (ITU-R Rec. 709) piires. Hetkel on kõikides kaheksas montaažiruumis kasutusel sama Plura PBM-224-3G videomonitor.

Selgeks indikaatoriks projekti eesmärgi saavutamise kohta on see, et kõik vajalikud loomingulised praktilised tööd said kevadsemestril teostatud ning montaažiruumide kasutusgraafikud näitavad, et võimalusi kasutatakse intensiivselt.

Projektil on suur mõju õppekvaliteedile. Selleks, et tõsta IKT-oskuste õpetamise taset instituudis, on tarvilik uuendada IKT õpetamise tehnilis-pedagoogilisi vahendeid. Kui õppetöö toimub kaasagsel riistvaral ning pidevalt uuendatud tarkvaral, saab tagada kooli õppekavade lõpetajate piisavad ja tööturul konkurentsivõimelised IKT oskused. Võimaldades üliõpilastel kasutada kaasaegseid ja valdkonnas kasutusel olevaid tehnilisi ja tarkvaralisi lahendusi, on antud projektil ka positiivne mõju laiemalt – tõuseb Eesti audio-visuaalse sektori töötajate professionaalsus ja ülikooli õpingute ajal omandatud praktiliste IKT-oskuste tase.