Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi erialade valdkondlike IKT alaste oskuste õpetamise arendamine

Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut
Projektijuht: Rein Murakas

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli suurendada IKT õpetamise ja rakendamise oskusi Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poolt õpetatavatel erialadel.

Projekti tulemused

Projekti oluliseks osaks oli õppekavaarendus, mis puudutas põhiliselt kolme töösuunda. Info- ja teadmusjuhtimise õppekavast on koostatud ja suures osas ka rakendatud uus ja tunduvalt IKT põhisem versioon. Õppekavas on kombineeritud infotehnoloogia, infoteaduse, ärianalüüsi ja kom­munikatsioonialased teadmised. Õpingud on probleemipõhise ja praktilise suunitlusega, mille juures suure osa moodustab organisatsioonide infotehnoloogiaga seotud juhtumite lahenda­mine.

Uue õppekavana on käivitamisel ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ühine magistriõppekava. Liitunud õppekaval seatakse suurem rõhk audiovisuaalsele produktsioonile ja tööle suurandmetega. Õpe on kavandatud ava­tud ülikooli vormis ning sellest tulenevalt suures osas e-õppevahendite põhiselt. Ühiskonnateaduste õppele bakalaureusetasandil on lisandumas infoteaduse ja -analüüsi alased komponendid uue nimetuse „Infoühiskond ja heaolu“ all. Mõlemad muudatused on planeeritud käivituma 2018/2019 õppeaastast.

Arenduste käigus töötati välja 12 IKT valdkonnaga seotud või sellealaseid võimalusi kasutavat uut õppeainet, kaasajastati olemasolevaid õppeaineid ning töötati õppetöös kasutamiseks välja digitaalseid õpiobjekte ja õppematerjale, samuti viidi läbi webinare erinevatel õppetööga seotud teemadel. Õppejõude koolitati erialaste IKT võimaluste rakendamise osas. Kaardistati info- ja teadmusjuhtimise magistriõppekava ülikooliväliseid praktikavõimalusi ning moodustati sellealane praktikakogukond. Õppetööd audiovisuaalse produktsiooni ja digiteerimise valdkonnas aitab tõhustada projekti raames muretsetud riist- ja tarkvara.

Projekti kokkuvõtteks võib öelda, et loodud on süsteemne alus IKT-l põhineva õppetöö teostamiseks instituudis. Loodud lahendused julgustavad õppejõude ka edaspidi IKT võimalusi kasutama ning oma sellealaseid teadmisi tõstma. Instituudis on tekkinud webinaride traditsioon. Õppetöösse on integreeritud suurandmete temaatika. Kaasajastatud info- ja teadmusjuhtimise õppekava on suunatud ärianalüütikute ning tellija ja arendaja vaheliste „tõlkide“ ettevalmistamisele, ka teised õppekavad on muutumas enam infoühiskonna vajadustele vastavaks, mis loob eeldused lõpetajate edukaks toimetulekuks kaasaegsel tööjõuturul.