Tartu Ülikooli Narva kolledži infotehnoloogiliste süsteemide arendamise õppekava kvaliteedi tõstmine

Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Narva kolledž
Projektijuht: Veronika Ossovik

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli arendada Tartu Ülikooli Narva kolledži IT-õppekava kvaliteeti luues tingimused praktikapõhiseks õppeks ning tagada vajalik riist- ja tarkvaraline taristu.

Projekti tulemused 

Antud projekti raames said toetust järgnevad tegevused: programmeerimise huviringi käivitamine ja õppekvaliteedi tõstmiseks vajaliku riistvara soetamine. Investeeringud tark- ja riistvarasse ning litsentside soetamine on oluline samm uue IT-õppekava materiaal-tehnilise baasi laiendamiseks. TÜ Narva kolledži eesmärgiks on vajaliku taristu loomine kvaliteetseks ja tööturu vajadustele vastavaks erialaseks ettevalmistuseks. Riistvara olemasolu toetab kursuste paremat läbiviimist ja võimaldab üliõpilastele praktiliste kogemuste saamist vajalikul tasemel kasutades kaasaegseid tehnilisi lahendusi. 

Progeklubi raames töötati välja nõuetele vastav ainekava, mis oli aluseks programeerimise ja robootika kursuste läbiviimiseks ja õppematerjali koostamiseks.

Oluline positiivne mõju projekti tegevuste elluviimisel on koostöövõrgustiku arendamine kohalike koolidega. Projekti positiivne mõju ulatub ka regionaalsele arengule – progeklubi loomise ja TÜ Narva kolledži õppekvaliteedi parendamisega tõstetakse regionaalse hariduse kvaliteeti, mille kaudu paraneb omakorda kvaliteetse hariduse kättesaadavus regioonis.