Tallinna Tehnikaülikooli äriinfotehnoloogia õppekavade tarkvara arendamise ainete uuendamine

Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Informaatikainstituut
Projektijuht: Gunnar Piho

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk oli äriinfotehnoloogia õppekavadel õppivate üliõpilaste ettevõtte infosüsteemide arendusoskuste parandamine õppekava ja ainete reorganiseerimise, õppematerjalide ja õppekeskkonna täiustamise, õppevormide muutmise, praktika reorganiseerimise, ettevõtetega suurema koostöö ja õppekavade ning konkreetsete ainete erialaste sertifikaadinõuetega ühildamise kaudu.

Projekti tulemused

Antud projekti tulemusel kehtib alates 2017/2018. õppeaastast uus äriinfotehnoloogia bakalaureuse õppekava versioon. Selle õppekava näol on tegemist täiesti uue ja omanäolise õppekavaga, kus sarnaselt maailma juhtivatele ülikoolidele on üliõpilastel semestris vähe aineid ja eriala (infosüsteemide arendamine) ained ei lähtu üksikute ainete (modelleerimine, programmeerimine, testimine, kasutajaliides, jne) loogikast vaid probleemi integreeritud ja tervikliku lahendamise loogikast. Selles õppekavas on igal semestril Matemaatika aine (6EAP), Majanduse aine (6EAP), Infotehnoloogia aine (6EAP) ja Infosüsteemide arendamise aine (12EAP). Seega saavad äriinfotehnoloogia tudengid uuel õppekaval kolme aasta jooksul infosüsteemide arendamist kokku 72 EAP ulatuses. See tähendab tudengitele 1872 tundi õppimist.

Selle uuendatud õppekava erinevaid tahke katsetati antud projekti raames ning moodustati  toimiv meeskond, kes neid ained uuel õppekaval ja uutmoodi õpetama hakkab. Läbi viidi kahe semestri jooksul kokku kahe suuremahulise ja integreeritud aine õpetamine. Nende ainete läbiviimise  kogemus tõestas veelkord, et kui eesmärgiks on oluline kvaliteedi tõstmine, on kiire ja täpne tagasiside tudengitele väga oluline. Selleks, et tõsta tagasiside andmise kiirust ja kvaliteeti, otsustati välja arendada tudengite poolt realiseeritud programmeerimise ülesannete ning programmeerimise alaste kodutööde hindamise jaoks Moodle-ga ühilduv ja hindajaid abistav keskkond. Antud projekti raames selline keskkond ka arendati.

Käesoleva projekti raames kaasati külalisõppejõude firmadest Helmes (Ärikriitiliste infosüsteemide arendus Progress vahenditega), Parallels (iOS rakenduste arendamine keeles Swift), Trinidad (Kasutajaliidese disain), Nexd OÜ (Algteadmised mobiiliarenduses ja mobiilirakendustes Android platvormil) ning Nordea (magistriõppekava ained „Infosüsteemide ülalhoid“ ja „Infosüsteemide turvalisus“). Lisaks on algatatud koostöö firmadega Swedbank, SEB, Nortal, Telia, Helmes, Parallels, RIA, Tehik ja teised, nii bakalaureuse kui ka magistrikavadel õppivate tudengite praktikakorralduse reorganiseerimiseks. Peamiseks ideeks on see, et peale nelja semestri pikkust intensiivset infosüsteemide arendamise aineid lähevad bakalaureuse tudengitest moodustatud meeskonnad ettevõtetesse reaalseid projekte arendama. Meeskondade juhendajateks on juhendaja ettevõttest, üks tudeng magistritasemelt ja üks õppejõud.