Juhised taotlejale 

Taotluse esitamine

 • Projektitaotluse esitamiseks HITSA konkursiveebis tuleb projektijuhil siseneda konkursiveebi või esmakordsel taotlemisel registreeruda selle kasutajaks.
 • Kasutajakonto loomiseks on kaks võimalust: ID-kaart või e-post. Soovitame eelistada ID-kaardiga registreerumist, sest taotluse lõplikuks esitamiseks peab taotleja olema autenditud oma isiku ID-kaardiga. Kui kasutajakonto loomisel on kasutatud e-posti võimalust, siis suunatakse taotleja enne taotluse esitamist ID-kaardiga isiku tuvastamise juurde.
  • Avatud taotlusvoorud leiab ning taotluse saab sisestada menüüst Esita uus taotlus
  • Projektitaotlus peab vastama taotlusvooru tingimusetele, mis taotleja leiab HITSA kodulehelt iga kategooria juurest.
  • Projektitaotlus koosneb projekti kirjeldusest ja eelarvest. Projekti kirjeldus ja eelarve allkirjastatakse digitaalselt ühes digikonteineris projektijuhi ja kõrgkooli esindusõigusliku isiku poolt, kes kinnitab kõrgkoolipoolse omafinantseeringu olemasolu. Kõrgkooli esindusõiguslik isik on määratud kõrgkoolisisese korraga ning tal on õigus esindada kõrgkooli lepingu sõlmimisel ning kinnitada projekti kõrgkoolipoolse omafinantseeringu olemasolu.
  • Projekti kirjeldus on vabas vormis tekstiline ülevaade projektist, mis peab sisaldama taotlusvooru tingimustes „Nõuded projekti kirjeldusele“ all välja toodud punkte.
  • Projekti eelarve on projekti kirjeldusest eraldi dokumendina tabelarvutusprogrammis (nt. MS Excel, LibreOffice Calc) vormistatud ülevaade projekti rahavajadusest, mis peab vastama taotlusvooru tingimustes „Nõuded projekti eelarvele“ all välja toodud nõuetele.
  • Enne projektitaotluse lõplikku esitamist saab selle eelsalvestada ning sobival ajal täitmist jätkata või juba sisestatud andmeid muuta.
  • Projektitaotluse lõplikul esitamisel peavad olema kõik kohustuslikud väljad täidetud.
  • Juba esitatud taotlust taotleja enam muuta ei saa.
  • Menüüs Minu taotlused saab sisestatud ja esitatud projektitaotlusi avada ning jälgida nende staatust.

Toetusest teavitamine

 • Toetuse saamisel peab projekti elluviija kõigis oma projekti või toetust puudutavates, trükistes, artiklites, kodulehel jne. ära märkima IT Akadeemia programmi kui projekti toetaja. Logod leiate HITSA kodulehel >>>
 • Toetuse saamisel peab projekti elluviija hangitud materiaalse vara varustama IT Akadeemia programmi kleebisega.

Aruandlus

 • Toetuse saaja on kohustatud pidama raamatupidamisarvestust projekti kulude kohta nii, et need on selgelt eristatavad muudest toetuse saaja kuludest, luues projektile eraldi konto, objekti, finantsallika vms.
 • Kõrgkooli raamatupidamine esitab kvartalipõhise tekkepõhiste kulude väljavõtte kvartali lõpule järgneva kuu 10.-daks kuupäevaks.
 • Projekti sisuliste tegevuste kohta esitab projektijuht kord poolaastas vahearuande ja lõpparuande, mille tähtajad fikseeritakse lepingus.
 • Vahearuandes peab olema kajastatud vähemalt järgnev info: info projekti käivitumise kohta, info projekti vahearuande tähtajaks läbi viidud põhitegevuste kohta, projekti kulud, kus on kajastatud nii projekti eelarve kui ka tegelikud kulud.
 • Lõpparuanne esitatakse hiljemalt 1 kuu peale projekti kavandatud lõpptähtaega.
 • Lõpparuandes peab olema kajastatud vähemalt järgnev info: info seatud eesmärgi täitmise kohta, ülevaade projekti indikaatorite täitmisest, projekti tulemusena saavutatud muudatus ja selle jätkusuutlikkus, info projekti käigus läbi viidud põhitegevuste kohta, projekti kulud, kus on kajastatud nii projekti eelarve kui ka tegelikud kulud.
 • Projekti kulud tõendatakse finantsallika pearaamatuväljavõttega. Kulu- ja maksedokumentide koopiaid esitama ei pea.