IKTServ

Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Projektijuht: Taavi Tamberg

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks oli Tartu Ülikooli Pärnu kolledži õppekavade juurde luua partnereid ja eksperte kaasates IKT-alane valikainete moodul ja täiendada õppejõudude IKT-alaseid pädevusi eelkõige arvestades nende eriala ning täiendada ainete läbiviimiseks vajalikku infrastruktuuri.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena loodi TÜ Pärnu kolledžisse õppekavadeülene IKT valikainete moodul, mille käigus töötati välja ainekavad ja õppematerjalid ainetele: Graafiline disain ja Veebilehtede loomine ja haldamine Wordpressi baasil ning Videotöötlus. Toimus valikainete registreerimine kõigi õppekavade sees ja nende piloteerimine.

Õppejõudude koolituste planeerimisel lähtuti eelkõige õppejõudude endi vajadusest ja soovidest kõrgemate IKT-alaste ja/või IKT-ga seonduvate teadmise ja oskuste omandamisel. Seminaride käigus ja/või vahel tegid õppejõud individuaalselt tööd oma ainetega, et leida võimalusi kaasaegsemat ja IKT-alaste arengutega seonduvat sisu lisada. Seminaridele kaasati ka üliõpilased ning kohalike tööandjate esindajad, kes andsid häid ideid ning väärtuslikku tagasisidet grupitöödes. Toimus ka arendusseminaride kokkuvõttev arutelupäev.

Pideva parendusprotsessi loomiseks tehti koostööd TÜ Õigusteaduskonna ning Tallinna Majandus-kooliga, leidmaks ühishuve õppejõudude IKT-alasel harimisel. Projekti käigus on täpsustunud arusaam e-eestvedamise rollist ja kompetentside raamistikest nagu Digital change, European e-Competence Framework(e-CF), Enterprise Competency Maturity Model (ECMM), Business Process Management (BPM) ja trendidest nii globaalselt kui Eesti kontekstis. Pärnu kolledži profiilist lähtudes on oluline teada IKT teemadest piisavalt, et olla nn tark tellija ja juht erinevate sisuteenuste arendamisel ja korraldamisel e-teenuste kaudu, omada vajalikke digipädevusi nii ärianalüüsis nagu Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) ja Information Management Body of Knowledge (IMBOK) kui puhtalt digitaalse kirjaoskuse osas nagu Digital Competence in Europe (DIGCOMP), International Society for Tehnology in Education (ISTE), EUROPASS Digital Competence jms. Seejuures on vajalik lähtuda üliõpilaste omandatavatest väljundipõhistest pädevustest kui ka õppejõudude eeskujust ja haridustehnoloogilistest pädevustest.