Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Toetust saanud projektid


 • Ehitiste tervise automatiseeritud jälgimine (ETAJ) Projekti raames luuakse ehitusvaldkonna tudengitele võimalused õppida ehitiste tervise jälgimisega seoses tänapäeva mõõtetehnoloogiaid ning andmete edestamist reaalajas, samuti antakse teadmisi andmetöötlemisest ja analüüsist
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja arhitektuuri instituut

 • Nutikama meditsiinitehnoloogia poole läbi kõrgemate IKT oskuste Projekti raames analüüsitakse Biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika (BME) ühisõppekava arendusvajadusi ja -võimalusi. Selle tulemusel kaardistatakse erialaspetsiifilise IT oskusteabe maht ning valdkonna tegelikud vajadused.
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Tervisetehnoloogiate instituut

 • Nutikate tehnoloogiate ja tehnoloogiaõpetuse moodulite IKT õppe arendamine Kunstide ja tehnoloogiaõpetaja õppekaval Projekti raames luuakse õppekavale võimekus ja vahendid õpetada kaasaegse tehnoloogia vahendite kasutamist õppetöös
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 • Andmete visualiseerimise ja kommunikatsiooni oskuste arendamine R platvormil Eesmärgiks on tagada majandusteaduskonna magistriprogrammi lõpetanutele piisav ettevalmistus andmetöötluskeskkonnas R iseseisvaks hakkamasaamiseks
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduste valdkond 

 • Matemaatikaõpetaja õppekava tudengite digipädevuste kujundamine läbi ainedidaktika mooduli ainetevahelise integratsiooni Projekti tulemusel tuuakse matemaatikaõpetaja õppekava õppetöösse süsteemselt integreeritud digitehnoloogia koos tänapäevaste õppemeetoditega
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut

 • TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi IKT tehnika arendus Projekti käigus luuakse üliõpilastele õppetööks vajalikud salvestus- ja varundusvõimalused
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

 • Tootmisprotsesside ressursside planeerimise, haldamise ja juhtimise tarkvara soetamine ja rakendamine Eesmärgiks on Eesti töötlevas tööstuses kasutatavate IKT süsteemide õpetamine ning koolile vastava võimekuse loomine. Tudengid saavad praktilised teadmised ettevõtetes kasutusel olevatest IKT süsteemidest ja nende võimalustest
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Tööstusroboti offline programmeerimise praktiline õpperakk Eesmärgiks on alustada tööstusrobotite nn offline programmeerimise õpetamist masinaehituse õppekava üliõpilastele. Projekti käigus luuakse e-kursus koos vajalike õppematerjalidega (harjutused ja praktilised tööd) ning võetakse kasutusse tööstusrobotite programmeerimise ja simuleerimise tarkvara
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Eesti Maaülikooli e-hariduse kvaliteedi tõstmine Projekti raames luuakse erialased õppevideod, mida saab kasutada nii e-kursuste kui auditoorsete loengute osana
  Projekti elluviija: Eesti Maaülikool

 • Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna IKT-võimekuse arendamine Projekti raames uuendatakse disainiteaduskonna digitaalset laborit. Tootedisaini ning tekstiilidisaini ja moe erialade õpetamiseks luuakse Arduino-põhise füüsilise prototüüpimise ja eksperimenteerimise võimalused
  Projekti elluviija: Eesti Kunstiakadeemia 

 • Sisejulgeoleku valdkonna spetsialistide geoinformaatika kompetentsi arendamine Sisekaitseakadeemia tasemeõppes (GeoSKA) Eesmärgiks on geoinformaatikaalase kompetentsi kasvatamine ja arendamine õppejõudude ja õppijate hulgas ning geoinformaatika integreerimine õppesse, samuti vastava tehnilise valmiduse parendamine
  Projekti elluviija: Sisekaitseakadeemia
Projektid viiakse ellu hiljemalt 31. juuliks 2018.