Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses

Toetust saanud projektid

 • Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi erialade valdkondlike IKT alaste oskuste õpetamise arendamine Suurendatakse valdkondliku IKT õpetamise ja rakendamise oskusi Ühiskonnateaduste instituudis õpetatavatel õppekavadel. Projekti tulemusena luuakse süsteemne IKT õpetamise kontseptsioon. Õppetöö seostatakse erialases praktikas kasutatavate kaasaegsete IT lahendustega ja suurandmete töötlusega. Kvalitatiivse andmeanalüüsi õpe muudetakse arvuti ja tarkvarapõhiseks. Arendatakse ka audiovisuaalse produktsiooni ja digitaalse kommunikatsiooni süstemaatilist kasutamist. Luuakse ja kaasajastatakse õppeaineid ning õppematerjale. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut
 • IKT õppe oluline tugevdamine Kunstide ja tehnoloogiaõpetaja õppekaval Materiaalse ja õppemetoodilise baasi loomine nutikate tehnoloogiate õpetaja eriala kvaliteetseks õpetamiseks kunstide ja tehnoloogiaõpetaja magistritaseme õppekavas Viljandi Kultuuriakadeemias. Luuakse õppekava, mis võimaldab tudengitel valida peaerialale (kunst, muusika, käsitöö, poiste tööõpetus) lisaks teiseks spetsialiseerumiseks tehnoloogiate või nutikate tehnoloogiate õpetamise eriala. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 • ICT-BiMe: IKT põhikursuste arendamine bioloogia, rakubioloogia ja arstiteaduse kraadiõppuritele Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis kahe uue kursuse väljatöötamine koostöös Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi ja molekulaar- ja rakubioloogia instituudiga. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut

 • IKTServ IKT-alase valikainete mooduli (12 EAP-d) loomine Tartu Ülikooli Pärnu kolledžs rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tudengitele, mis võimaldaks omandada lisaks erialale süvendatud teadmisi IKT valdkonnas. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
 • Valdkondlikud digipädevused TLU viies fookusvaldkonnas Edendatakse valdkondlikke ning erialaseid IKT oskuseid ja digipädevusi Tallinna Ülikooli viies fookusvaldkonnas: (1) haridusuuendus, (2) kultuurilised kompetentsid, (3) ühiskond ja avatud valitsemine, (4) terve ja jätkusuutlik eluviis ning (5) digi- ja meediakultuur. Erialaste IKT oskuste ja digipädevuste edendamine viiakse ellu läbi kursuste disainimise ja rakendamise ning õppejõudude nõustamise ning koolitamise. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituut
 • TLÜ Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi loominguliste õppekavade arendamine IKT investeeringute abil Sisustatakse Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis (BFM) kolm videomontaaž ja graafika töötluse töökohta ning uuendatakse ja hangitakse juurde õppetöös kasutusel olevat audiovisuaalset tarkvara. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

  • Kompleksse liigutusanalüüsi ja liigutustegevuse modelleerimise oskuste õpetamise rakendamine spordipedagoogide õppeprotsessis Loodus- ja terviseteaduste instituudis spordipedagoogide erialase väljaõppe kvaliteedi tõstmiseks vajaliku komplekse liigutusanalüüsi ja liigutustegevuste modelleerimise tarkvara ja selle kasutamiseks kompetentsi arendamine. Sellega seoses kasvab võimekus kaasata praktilisi ja probleemikeskseid õppemeetodeid, mis tuginevad liigutustegevuste tunnuste digitaaltehnoloogilisele kogumisele ning modelleerimisele. Loe projekti kohta >>>
   Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut
 • IKT teadmiste tulemuslik rakendamine disainivaldkonna õppetöös Haapsalu Kolledžs vajalike seadmete soetamine, mis toetab käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala üliõpilaste õpet oma loomingut esteetiliselt ja professionaalselt esitleda (kujundusprogrammid, 3d modelleerimine, graafiline disain). Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž 
 • Erinevate erialaste tarkvarade integreerimine Tallinna Tehnikaülikooli tekstiili- ja rõivatehnoloogia erialastesse õppeainetesse valdkonna ettevõtteid ja tarkvarafirmasid kaasates Erinevate erialaste tarkvarade juurutamine tekstiili- ja rõivatehnoloogia õppeainetes ning puidu- ja tekstiilitehnoloogia õppekavadel. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Polümeermaterjalide insituut, Tekstiilitehnoloogia õppetool
 • TTÜ "Tervishoiutehnoloogia“ magistriõppekava IT Akadeemia arendusprojektide taotlus Tervishoiutehnoloogia magistritaseme õppekava IT-õppeainete uuendamine, uute ainekursuste loomine, õppematerjalide loomine, digitaalse õpikeskkonnal põhinevate õppelahenduste juurutamine. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Matemaatika-loodusteaduskond, Kardiovaskulaarse meditsiini instituut
 • IKT kompetentsid rakenduslikus majandusanalüüsis IKT-põhiste kompetentside arendamine rakendusliku majandusteaduse magistri- ja bakalaureuseõppekavadel eeskätt kohustuslikus õppeaines Rakenduslik majandusanalüüs. Suurendatakse auditoorse töö mahtu sealjuures viiakse  harjutustunnid tavaauditooriumidest arvutiklassidesse, tutvustades täiendavas mahus erialast tarkvara ja selle rakendusi ning lisades ainekavasse praktilisi kaasusi harjutustundides lahendamiseks. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Tallinna Tehnikaülikooli Rahanduse ja majandusteooria instituut

 • Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide erialade IKT õpetamise ja rakendamise oskuste arendamine Kaasaegsete võimaluste loomine Vabade kunstide teaduskonna digitaalse labori juurde, et seeläbi edendada pakutavate magistriõppekavade ja täiendusõppe võimalusi tänapäevase kaasaegse kunsti ja visuaalkultuuris vajadustele vastava hariduse pakkumiseks. Projekti tulemusel on võimalik parandada repro ja trükivõimaluste mitmekülgsust ning arendada videotöötluse võimekust. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Eesti Kunstiakadeemia Vabade kunstide teaduskond
 • Ehitusliku prototüüpimise ja arvutusliku prognoosimise võimekuse tõstmine arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala õpetamise tugevdamine tõhustades arhitektuurseid planeerimis- ja projekteerimisprotsesse, integreerides tudengite IKT-alast juhendamist paremini õppekavasse. Eesmärk on parandada linnaplaneerimise võimekust Targa Linna tehnoloogiate kasutusevõtuga, integreerides õppesse IKT lahendustel põhinevaid simulatsioone ning arvutuslikke analüüse. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskond
 • Elektronmuusika stuudio õpivõimaluste laiendamine Helitehnoloogial põhinevate õppekavade laiendamine vastavalt tööturu nõudmistele ja juba laienenud õppekavade tehnilise pargiga sisustamine. Projekti tulemusel laiendatakse helirežii ja audiovisuaalse kontseptsiooni erialade õpivõimalusi platsiheli salvestamise õppega ja audiovisuaalse loomingu visuaalspetsiifilise õppega. Loe projekti kohta >>>
  Projekti elluviija: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Elektronmuusika stuudio

Projektid viidi ellu perioodil 01.01.2016 - 31.05.2017.