Elektronmuusika stuudio õpivõimaluste laiendamine

Projekti elluviija: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Elektronmuusika stuudio
Projektijuht: Tammo Sumera

Projekti eesmärk

Toetada helitehnoloogial põhinevate õppekavade laiendamist ja sisustada juba laienenud õppekavu tehnilise pargiga. Projekt on jaotunud kolme ossa:

  • helirežii õppekava laiendamine filmi ja multimeedia platsiheli suunal
  • audiovisuaalse loomingu õppekava toetamine AV stuudio sisustamisel
  • ruumide akustiliste omaduste professionaalse mõõtmise võimekuse loomine

Projekti tulemused

Helirežii õppekava on laienenud platsiheli salvestamise suunal - sel teemal on toimunud õpituba ja väljasõit praktilisse salvestuskeskkonda. Kaasatud tudengite ja õppejõudude arv on 20. Samuti on soetatud seadmed avardanud muusika salvestamise võimalusi ning sel teemal on kaasatud üle 50 elektronmuusika ja instrumentalistide erialadel õppiva tudengi. Kevadsemestriks 2017 on planeeritud helirežii plaanilisse õppetöösse välisalvestuse õpe, kus kaasatud tudengite arv on hinnanguliselt 30.

Audiovisuaalse loomingu õppekava on toetatud AV stuudio sisustamisega - stuudiovõimekus on laienenud videotehniliselt kaameravarustuse ja videopuldi ning helitehniliselt välise helikaardi ja kontrolleri näol. See annab uusi võimalusi audiovisuaalse loomingu realiseerimiseks ning projektiga on otseselt kaasatud EMTAs audiovisuaalset eriala õppivad tudengid. Laiemalt saavad uuest tehniliselt pargist osa ka kõik EMTAs õppivad muusikud, kelle esinemisi on võimalik salvestada kvaliteetse tänapäevase videotehnikaga. 

Akustiliste mõõtmiste teostamise võimekus on EMTAs loodud - soetatud on vastavad sertifitseeritud mõõteseadmed ning nendega kaasnevad õppematerjalid. Vastava eriala õppejõud on koolitatud aparatuure kasutama ning läbi on viidud ka esimesed kõrgema kvaliteediga akustilised mõõtmised. Projekti tulemusena on oluliselt paranenud olemasolevate helistuudiote akustika ning kaasnevalt elektronmuusika õppekeskkond. Esmased kasusaajad on 38 elektronmuusika õppekavadel õppivat tudengit ning nende õppejõud. Kevadsemestril 2017 korraldatakse akustilised mõõtmised lisaks ka kõigis EMTA saalides ning tulemuste põhjal korrigeeritakse akustikat vastavalt esinejate nõudmiseid ja publikule maksimaalselt selge heli edastamist silmas pidades. Akustilisi mõõtmisi on korraldatud ka koostöös erasektoriga, mõõtmispraktika raames on läbi viidud helivaljuse mõõtmised kinosaalis ning töö tulemusena on paranenud Eesti ühe suurima kinosaali helikvaliteet. Otsesteks kasusaajateks on mõõtmispraktikal osalenud tudengid ja õppejõud (5 inimest) ning Eesti kinopublik. Akustiliste mõõtmiste teostamise võimekus leiab praktilist kasutust ka igapäevases elektronmuusika erialade õppetöös ruumi- ja elektroakustika fenomenide näitlikustamises.

Õpivõimalusi on laiendatud, need on nii pedagoogilises mõttes kui ka tööturu nõudmisi silmas pidades põhjendatud ning ka tudengite poolt positiivset vastukaja leidnud.